Nabiyev Dlzhas

Nationalitykaz Kazakhstan
Current TeamNabiyev Dlzhas, Kazakhstan
Past TeamsNabiyev Dlzhas
Age1